KASUTUSTINGIMUSED

Veebilehe www.houmi.ee kasutajad peavad nõustuma järgnevate tingimustega (edaspidi „Tingimused“):

1. Tingimuste ulatus ja kohaldatavus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi legaalses suhetes olevatele isikutele (edaspidi „Kasutaja“) ja veebilehte opereeriva ettevõtte DREAMO OÜ vahel, registrikoodiga 14097121, kes on veebilehe www.houmi.ee („Veebileht“) omanik, mis tuleneb kõikide ostetavate teenuste kasutamisest antud veebilehel. Leheküljel olevate teenuste (sealhulgas, kuid mitte ainult asjade ja/või teenuste ostuks/ müügiks/ üürimiseks/ rentimiseks pakkumiste tegemine vastavalt veebilehel välja toodud tingimustele) (edaspidi “Teenused”) kasutamisel tekkivatele õigussuhetele.
1.2. Portaal ei ole, ega ei saa osapooleks ühegi lepingulises suhtes oleva Kasutajaga ning ei lepita kasutajate vahelisi vaidlusi. Portaal pakub platvormi, mis annab võimaluse Kasutajatel sisestada ning otsida kuulutusi, avaldada reklaami ning suhelda omavahel Portaali vahendusel.

1.3. Kõik Veebilehel teostatud tehingud on välja toodud „Äri ja era hinnakiri“ lehel ning peavad olema kooskõlas Eesti Vabariigis kohaldatud seaduste ning õigusnormidega.

1.4. Portaalil on õigus muuta ja täiendada Kasutamistingimuste lehte ning portaali „Äri ja era hinnakiri“ lehte seoses Veebilehe arendustegevusega tõstmaks kasutatavust ja turvalisust. Tingimuste muutmise või täiendamisega mitte nõustumisel on Kasutajal õigus tema õigussuhe Portaaliga enne muudatuste või täienduste jõustumist ühepoolselt üles öelda täites eelnevalt kõik oma õigussuhtest Portaaliga tulenevad kohustused.. Muudatustest ja täiendustest Kasutustingimuste ning „Äri ja era hinnakiri“ lehel teatatakse e-maili aadressi kaudu vähemalt 30 päeva ette.

1.5. Kui mõni tingimuste säte osutub seaduse sätetega vastuolus olemise tõttu kehtetuks, ei mõjuta see teisi kehtivaid sätteid.

2. Portaali staatus

2.1. Portaal pakub kasutajatele: 1. Võimalust osta/üürida kinnisvara, 2. Sisestada müügiks, üüriks, rendiks kinnisvara, 3. Kasutada ja osta muid teenuseid, mida portaal pakub, sealhulgas kasutada muid reklaamiga seonduvaid teenuseid.
2.2. Ostu- müügilepingud sõlmivad kasutajad ilma Portaali sekkumiseta ning kasutajad vastutavad ka selliste lepingute täitmise eest.
2.3. Portaal jätab endale õiguse muuta disaini ja portaali sisu kooskõlas heade tavade ja lähtudes mõistlikkuse põhimõttest.
2.4. Kogu informatsioon, sealhulgas fotod, saavad portaali osaks peale informatsiooni sisestamist veebilehele. Portaal ei vastuta vigade eest, mis võivad esineda automaatse andmetöötlusega ning välja kuvamisega.
2.5. Kogu sisu, mis veebilehel ilmub, on kaitstud autoriõigustega ja andmebaasi õigusega. Kasutajal ei ole lubatud muuta, kopeerida, levitada, kuvada, reprodutseerida, avaldada, üles laadida, kasutada teistel veebilehtedel, edasi anda, müüa veebilehe sisu ilma portaali eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Kasutajate kohustused ja kinnitused

3.1. Kasutajatel ei ole lubatud veebilehte kasutada illegaalseteks tehinguteks ja/või pettusteks.
3.2. Kasutajad kohustuvad maksma teenuste eest „Äri ja era hinnakiri“ lehel välja toodud hinnakirja alusel.
3.3. Kasutaja kohustub tagama, et sisestatud andmed, sealhulgas elektroonsed andmed (nt. failid, saadetised, e-mailid) ja kasutaja kontaktandmed (nimi, telefoni number, e-maili aadress, jne) (edaspidi „Kasutaja informatsioon“):
3.3.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;
3.3.2. ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega asjade/teenuste ostuks/ müügiks/ üürimiseks/ rentimiseks;
3.3.3. ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või teisi kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi õigusi;
3.3.4. ei ole vastuolus seaduste ja muude kohaldatavate õigusaktidega (sealhulgas, kuid mitte ainult tarbijakaitset, konkurentsi ja asjade/teenuste võõrandamist ja osutamist reguleerivate õigus-aktidega);
3.3.5. ei ole vastuolus heade kommetega;
3.3.6. ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad kahjustavad või muul viisil häirivad Veebilehe normaalset kasutamist, mis võivad Veebilehe kasutamise tulemusena salvestuda kasutaja arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist või mis salvestatuna kasutaja poolt oma arvutisse võivad segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;
3.3.7. ei sisalda maaklerite, sekretäride ega muude täiendavate kolmandate isikute kontaktandmeid objekti lisainfo väljas või mujal selleks mitte ette nähtud infoväljas.
3.3.8. Kasutaja ei tohi sisestada ühe ja sama objekti kohta aktiivseid korduvkuulutusi.
3.4. Hoidma Veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui kasutaja on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama teenuste kasutamisel;
3.5. Kasutaja kinnitab iga tehingu tegemisega veebilehel et on:
3.5.1. Vähemalt 18- aastane Eesti Vabariigi seaduste kohaselt teovõimeline füüsiline isik; või
3.5.2. kohaselt registreeritud juriidiline isik, mille esindajal kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel veebilehe kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks.
3.5.3. Teadlik, et vastavad ostu- müügilepingud sõlmivad kasutajad ilma DREAMO OÜ sekkumiseta ning kasutajad ise vastutavad selliste lepingute täitmise eest;

Portaali õigused ja kohustused
4.1. Portaal kohustub kohaselt teavitama kasutajat Kasutustingimuste ja „Äri ja era hinnakiri“ lehe muudatustest Veebilehel avaldatud e-maili kaudu.
4.2. Portaal on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama kasutaja Veebilehe kasutamisõigust juhul, kui
4.2.1. Kasutaja ei täida kohaselt Kasutustingimuste ja „Äri ja era hinnakiri“ järgseid kohustusi
4.2.2. Kasutaja Kasututingimuste järgsed kinnitused on eksitavad ja/või väärad
4.2.3. Kasutaja on esitanud Veebilehel kasutajaks registreerumisel või Veebilehe kasutamisel informatsiooni mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne
4.3. Portaal on igal ajal õigustatud Veebilehe ja teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Kasutustingimusi ja Hinnad lehte ühepoolselt muutma ning täiendama.
4.4. Portaal on igal ajal õigustatud jälgima Veebilehel toimuvat tegevust sealhulgas, kuid mitte ainult jälgima Veebilehe kasutajate poolt tehtavaid ostu/müügi pakkumisi. Portaal võib teha uurimusi kõigi väidetavate Kasutustingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.
4.5. Informatsiooni, mida Portaal on kasutajalt Veebilehe kasutajaks registreerumisel ja Veebilehe kasutamise käigus küsinud ja mis koguneb kasutaja kohta muul viisil Veebilehe kasutamise teel, kasutab Portaal teenuste edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks. Portaal ei võõranda sellist informatsiooni kolmandatele isikutele ega anna seda muul viisil nende kasutusse. Vaatamata eeltoodule reserveerib Portaal endale õiguse teha tulevikus koostööd tema poolt valitud usaldusväärsete kolmandate isikutega eesmärgiga laiendada, parendada ja muul viisil arendada teenuseid ning sellise koostöö käigus võib osutuda vajalikuks andmete vahetus vastava usaldusväärse partneriga.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.